POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności przyjęta została w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO”.
 2. Pojęcie „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”.
 3. Celem realizacji obowiązku wskazanego w art. 13 i 14 RODO, ciążącego na Administratorze, Administrator w niniejszej polityce prywatności przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w związku z prowadzona działalnością w zakresie świadczenia usług prawnych, dotyczące następujących kategorii osób:
  1. osób fizycznych będących klientami Administratora, którym świadczona jest usługa prawna, (dalej: Klienci),
  2. osób fizycznych będących kontrahentami Administratora (dalej: Kontrahenci),
  3. osób fizycznych reprezentujących Klientów oraz osób fizycznych reprezentujących inne podmioty nie będące osobami fizycznymi, którym Administrator świadczy usługę prawną, a także osób wskazanych przez nich do kontaktów oraz pracowników Klientów i podmiotów nie będących osobami fizycznymi, którym Administrator świadczy usługę prawną (dalej: Reprezentanci),
  4. osób fizycznych, których dane Administrator uzyskuje w związku ze świadczeniem usług prawnych,
  5. osób fizycznych dochodzących roszczeń lub obrony praw przeciwko Administratorowi oraz osób fizycznych przeciwko którym Administrator dochodzi roszczeń lub obrony praw,
  6. osób fizycznych korzystających z serwisu internetowego www.kancelaria-walega.pl (dalej: Użytkownicy).

I. Administrowanie danymi.

 1. Wojciech Wałęga prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Wojciech Wałęga przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością i jest Administratorem w rozumieniu przepisów RODO – „Administrator”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza:
  1. dane osobowe Klientów oraz Kontrahentów:
   1. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, a przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania przez Administratora umowy, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia,
   2. w celu dokonywania rozliczeń oraz przechowywania dokumentów księgowych; podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. obowiązki fiskalne),
   3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw oraz realizowania działań marketingowych, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony praw przez Administratora, a także prowadzenia działań marketingowych.
  2. dane osobowe Reprezentantów:
   1. w celu wykonania umowy zawartej z Klientem, klientem niebędącym osobą fizyczną, świadczenia usługi prawnej, kontaktu; podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci realizowania wiążących go umów,
  3. dane osobowe osób, których dane uzyskuje w związku ze świadczeniem usług prawnych (m.in. dane pełnomocników, świadków, biegłych, kontrahentów Klientów oraz przeciwników procesowych Klientów, kontrahentów oraz przeciwników procesowych klientów niebędących osobami fizycznymi oraz przeciwników procesowych tych klientów, którym Administrator świadczy usługę prawną):
   1. w celu wykonania umowy zawartej z Klientem oraz świadczenia usługi prawnej, kontaktu; podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci realizowania wiążących go umów o świadczenie usług prawnych,
   2. w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw; podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w postaci dochodzenia roszczeń i obrony praw.
  4. dane osobowe osób dochodzących roszczeń lub obrony praw przeciwko Administratorowi oraz osób przeciwko którym Administrator dochodzi roszczeń lub obrony praw:
   1. w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw; podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony praw.
  5. dane osobowe Użytkowników:
   1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

III. Zakres danych i źródła danych.

 1. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów:
  1. Przetwarzane dane obejmują: imię nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, numer NIP, numer Regon, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer rejestracyjny pojazdu.
  2. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz może być konieczne do jej wykonania. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy lub może uniemożliwić lub utrudnić jej wykonanie. Podanie danych celem sporządzenia faktury jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwia świadczenie usług przez Administratora.
  3. Dane osobowe Klientów oraz Kontrahentów Administrator uzyskuje od osób, których dane dotyczą oraz z publicznie dostępnych rejestrów.
 2. Dane osobowe Reprezentantów:
  1. Przetwarzane dane obejmują: imię nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, numer Pesel, serie i numer dowodu osobistego, adres e-mail.
  2. Podanie danych może być konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Klientem, klientem niebędącym osoba fizyczną, świadczenia usługi prawnej. Niepodanie danych może uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonanie umowy zawartej z Klientem, klientem niebędącym osoba fizyczną, świadczenie usługi prawnej.
  3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od osób, których dane dotyczą, od Klienta, klienta niebędącego osoba fizyczną dla którego świadczona jest usługa prawna, Kontrahenta oraz z rejestrów publicznie dostępnych.
 3. Dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych:
  1. Przetwarzane dane obejmują: imię nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, numer Pesel, serie i numer dowodu osobistego, adres e-mail.
  2. Podanie danych może być konieczne do wykonania umowy zawartej z Klientem oraz klientem niebędącym osobą fizyczną, świadczenia usługi prawnej. Niepodanie danych może uniemożliwić lub utrudnić wykonanie umowy zawartej z Klientem, klientem niebędącym osobą fizyczną, świadczenie usługi prawnej.
  3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od osób, których dane dotyczą, od Klienta oraz klienta niebędącego osobą fizyczną dla którego świadczona jest usługa prawna, organów wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dane osobowe osób dochodzących roszczeń lub obrony praw przeciwko Administratorowi oraz osób przeciwko którym Administrator dochodzi roszczeń lub obrony praw:
  1. Przetwarzane dane obejmują: imię nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, numer Pesel, serie i numer dowodu osobistego, adres e-mail.
  2. Podanie danych może być konieczne do dochodzenia roszczeń i obrony praw. Niepodanie danych może uniemożliwić lub utrudnić dochodzenie roszczeń i obronę praw.
  3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od osób, których dane dotyczą oraz z rejestrów publicznie dostępnych.
 5. Dane osobowe Użytkowników:
  1. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości, temat wiadomości.
  2. Podanie danych jest konieczne dla komunikacji Użytkownika z Administratorem za pośrednictwem serwisu www.kancelaria-walega.pl.
  3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od osób, których dane dotyczą za pośrednictwem serwisu www.kancelaria-walega.pl, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora lub poprzez wysłanie wiadomości do Administratora drogą poczty elektronicznej poprzez polecenie „napisz”.

IV. Odbiorcy danych osobowych, profilowanie.

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe, osób wskazanych w pkt. II podmiotom, z których usług korzysta w ramach prowadzonej działalności, świadczącym obsługę księgową, techniczno-informatyczą, pocztową, w tym m. in. biuru rachunkowemu, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcy usługi internetowej. Dane mogą być także przekazywane organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości w tym sądom, komornikom sądowym, prokuraturze, policji w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator nie przekazuje danych, o których mowa w pkt. II do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy/Unię Europejską, nie wykorzystuje też danych, o których mowa w pkt. II do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

V. Pliki COOKIES

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z serwisu www.kancelaria-walega.pl w urządzeniu końcowym Użytkowników zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach serwisu www.kancelaria-walega.pl stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 4. Administrator informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 6. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
 7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
 8. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

VI. Okresy przechowywania danych.

 1. Na podstawie przepisów Ustawy o radcach prawnych, dane osobowe przetwarzane przez Administratora jako radcę prawnego, w ramach wykonywania zawodu, przechowywane są przez okres lat 10 od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane zostały zgromadzone.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej dane osobowe:
  1. przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu jej cofnięcia,
  2. niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przetwarzane są przez czas określony przepisami prawa,
  3. niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przetwarzane są do czasu jej rozwiązania, z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawarcia i wykonywania umowy,
  4. niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony praw przetwarzane są przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony praw, regulowany przepisami prawa,
  5. niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci działań marketingowych przetwarzane są przez czas pozwalający na realizację tych działań lub do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, Administrator zapewnia realizacje jej praw, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane może żądać od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Służy jej również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawcza dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

VIII. Prawo dostępu do danych i informacji.

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli tak, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych.
 2. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia wydawana jest nieodpłatnie, za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i nie zaznaczy inaczej, Administrator udziela informacji w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
 4. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora informacji o celu przetwarzania danych, kategoriach danych, odbiorcach danych lub ich kategoriach, jeśli to możliwe o planowanym okresie przechowywania danych, informacji o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, informacji o źródle danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

IX. Prawo do sprostowania, uzupełnienia i usunięcia danych.

 1. Osoba, której dane dotyczą, może żądać:
  1. sprostowania nieprawidłowych danych,
  2. uzupełnienia niekompletnych danych.
 2. Osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia zgromadzonych danych. Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe w następujących przypadkach:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania,
  3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator,
 3. Obowiązek usunięcia danych przez Administratora nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator,
  2. o ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

X. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

 1. Osoba, której dane dotyczą, może żądać ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych, kiedy:
  1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Administrator może takie dane osobowe przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała tego ograniczenia.

XI. Obowiązek informacyjny.

 1. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 2. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli zażąda tego osoba, której dane dotyczą.

XII. Prawo do przenoszenia danych.

 1. Osoba, której dane dotyczą, a są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy może żądać od Administratora wydania danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 2. Osoba, której dane dotyczą, może żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

XIII. Prawo do sprzeciwu.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - umotywowany jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Administrator uwzględni sprzeciw, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

XIV. Kontakt z Administratorem. Postępowanie wobec zgłoszonych żądań.

 1. W celu realizacji uprawnień osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Administratorem:
  1. pisemnie pod adresem: Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Wałęga, ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice,
  2. elektronicznie pod dresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator udziela odpowiedzi na żądanie osoby, których dane dotyczą, niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W sprawach złożonych lub w sytuacji zgłoszenia wielu żądań Administrator może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi. W takiej sytuacji poinformuje osobę występującą z żądaniem o przyczynie opóźnienia oraz o terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż dwa miesiące.
 3. Odpowiedź udzielana jest w formie, w jakiej zgłoszone zostało żądanie, chyba że z treści żądania wynika, iż osoba, której dane dotyczą oczekuje zachowania innej formy.
 4. Administrator udzielając odpowiedzi informuje osobę, której dane dotyczą o podjętych działaniach lub o odmowie uwzględnienia żądania, podając uzasadnienie. Jednocześnie Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.